Adatkezelési tájékoztató

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú- Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban a TOP-5.1.1-15. kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, mely TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosítószámmal „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” címen támogatásban részesült. A pályázat egyik célja, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, az egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség (Paktum) jöjjön létre, mely partnerség tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel olyan konzultációs, tanácsadó, szakmai javaslattevő tevékenységet fejtenek ki, mely a kapcsolódó intézkedésekkel hozzájárul a megye foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő problémák, igények valós, folyamatos feltárásához és megoldásához. A területi foglalkoztatási paktumok sikeres működésének egyik alapfeltétele a megfelelő felkészültségű és a partnerek bizalmát élvező menedzsmentszervezet működtetése, mely feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat működtetésében lévő Paktumiroda látja el. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az általa működtetett honlap látogatóinak személyes adatait tiszteletben tartja, elismeri az információs önrendelkezésükhöz való jogukat, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően járjon el.

Az adatkezelés célja:

A weboldalunkon megtalálható Elérhetőségek menüpontjában, a Kapcsolat űrlapon keresztül írhat nekünk. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, az Ön foglalkoztatásának elősegítése, vagy képzése érdekében.

A kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés jogalapja:

Az Ön, mint érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az Adatkezelő megnevezése, címe:

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Postacím: 4026 Debrecen, Hatvan utca 15.

Az Adatfeldolgozók megnevezése, címe:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
e-mail: elnok@hbmo.hu
telefon:06-52-507-519
honlap: www.hbmo.hu

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím: 4024 Debrecen, Piac utca 54.
e-mail: jegyzo@hbmo.hu
telefon:06-52-507-519
honlap: www.hbmo.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Postacím: 4024 Debrecen, Piac utca 54.

Az adatkezelés időtartama

A projekt fizikai megvalósítását követően, az előírt projektdokumentációra irányadó megőrzési határidő (2027. 12. 31.) leteltét követően az Adatfeldolgozó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó dokumentumuk és az adatok megsemmisítéséről. A projekt fizikai megvalósításának (2020. 02. 27.) esetleges módosulása esetén a fent jelölt határidő a módosulás időtartamának idejével automatikusan meghosszabbodik.

A kezelt személyes adatok köre:

A Kapcsolat űrlap használata esetén automatikusan kezelt személyes adatok köre:

Név, E-mail cím

A weboldalon szereplő elérhetőségeinken történő kapcsolatfelvétel, illetve személyes felkeresés esetén az Ön által önkéntesen megadott, további adatokat kezeljük:

Név, Születési hely, idő, Anyja neve, TAJ szám, Lakcím, Legmagasabb iskolai végzettség.

Ki lesz az Ön által megadott adatok kezelésére még feljogosítva:

Személyes adatait kizárólag az Önnel történt egyeztetés és az Ön kifejezett hozzájárulása esetén továbbítjuk másik adatfeldolgozó, az Ön lakóhelye szerint területileg illetékes, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Főosztályán a megjelölt munkatárs számára.

Az adatok tárolási módja:

Az Adatfeldolgozónál kezelésre kerülő személyes adatok elektronikusan, illetőleg papír formátumban kerülnek tárolásra.

Vonatkozó jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.

Adatbiztonsági intézkedések

A Paktumirodát és a honlapot is működtető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint Adatfeldolgozó, gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a lehetséges technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét, óvja azokat a megsemmisüléstől, jogosulatlan felhasználástól és megváltoztatásuktól.

A személyes adatokat 24 órás őrzéssel védett épületben illetve, saját, dedikált szerveren tároljuk. A szerver a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában található, a kezelt adatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat harmadik országba nem továbbítja. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint Adatfeldolgozó gondoskodik a következőkről:

 • a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,
 • a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,
 • az adatokat tároló eszköz megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben történő elhelyezéséről, és annak fizikai védelméről,
 • a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

II. Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi érintetti jogok illetik meg:

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, melyre vonatkozóan jelen tájékoztatóban szereplő információk közlésével tesz eleget az Adatfeldolgozó.

2. Az Ön hozzáférési joga

Ön tájékoztatást, visszajelzést kérhet az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz, illetve az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja;
 • az Ön személyes adatainak kategóriái;
 • azon személyek vagy szervek, szervezetek, akikkel vagy amelyekkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják;
 • az Ön személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
 • az Ön panasztételi joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
 • az adatok forrása.

2. Az Ön helyesbítéshez való joga

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

3. Az Ön törléshez való joga

Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

 • ha Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
 • az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
 • ha az Ön adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • amennyiben Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrzésre kerüljön a személyes adatok pontossága;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Az Ön joga az adathordozhatósághoz

Kérelmezheti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A jog gyakorlása során jogosult arra, hogy kérje az adatkezelők között az adatok közvetlen továbbítását.

6. Az Ön joga a hozzájárulás visszavonásához

Bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását az adatok felhasználására vonatkozóan, ebben az esetben az Adatkezelő megszünteti az Ön adatainak kezelését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatfeldolgozó minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, korlátozásról, akivel, vagy amellyel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy teherrel, erőfeszítéssel jár. Az Ön kérésére erről tájékoztatást nyújtunk.

Ön a fenti jogait az Adatfeldolgozó részére eljuttatott kérelem útján gyakorolhatja:

Név: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
E-mail: elnok@hbmo.hu

Amennyiben Ön tájékoztatást kér az Adatkezelőtől, az Adatfeldolgozó a hozzá megküldött kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül továbbítja az Adatkezelő részére, mely a tájékoztatást a beérkezéstől számított 25 napon belül köteles az Ön számára megadni. Amennyiben Ön az adatainak helyesbítését, törlését, vagy zárolását kéri, a kérelem elbírálásáról az Adatfeldolgozó a hozzá megküldött kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül továbbítja az Adatkezelő részére, mely a beérkezéstől számított 25 napon belül köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően utasítja az Adatfeldolgozót az adat 5 napon belül történő helyesbítésére, törlésére, illetve zárolására. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő Önt erről közvetlenül értesíti, mely tartalmazza az elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá a bírósághoz, valamint illetékes hatósághoz fordulás lehetőségét.

III.

Tájékoztatom, hogy az Ön által közölt személyes adatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nem hozza nyilvánosságra, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Főosztályán a megjelölt munkatárs számára, mint további Adatfeldolgozó részére az Ön hozzájárulása esetén továbbítja.

IV. Panasz benyújtásának joga

Tájékoztatom, hogy amennyiben megítélése szerint önkormányzatunk, vagy az Adatkezelő tevékenységével, vagy mulasztásával jogsértést követett el az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével vagy feldolgozásával kapcsolatban, panasz benyújtására jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

V. Bírósághoz fordulás lehetősége

Lehetősége van továbbá bírósághoz is fordulni önkormányzatunkkal, vagy az Adatkezelővel szemben jogai megsértése esetén. Az eljárás megindítására az Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt van lehetősége. Amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon található, hanem az Európai Unió más tagállamának területén, úgy a bírósági eljárást a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is megindíthatja.

VI. Részletes szabályok

Az Ön jogaira, jogai érvényesítésére irányadó további szabályokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (GDPR) 12-23. cikkei, valamint a 77-82. cikkei tartalmazzák.