Foglalkoztatási Fórum

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében együttműködő Felek (Paktumszervezeti Tagok) Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórum a Paktum legfőbb szerveként működik, amely szervnek a Paktumot alkotó valamennyi szervezet a tagja. A tagok a Fórum ülésein és munkájában jogosultak aktívan részt venni.

A Fórum az alábbi feladatokat látja el:

  • tájékozódik a megye munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,
  • munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg,
  • elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt, illetőleg amennyiben a Fórum egyéb munkaerő-piaci program elindításáról dönt, úgy annak végrehajtásáról,
  • monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában, közreműködik az azokkal kapcsolatos ernyőszervezeti feladatok ellátásában,
  • közreműködik a megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzések elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült elemzéseket,
  • az elfogadott gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési helyzetelemzésekre alapozva, közreműködik a helyzetfeltárásból logikusan következő, a térségi gazdaságfejlesztési célokhoz kötődő, a foglalkoztatást és a munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami munkaügyi politikával összhangban álló foglalkoztatási stratégia elkészítésében, véleményezi és elfogadja az elkészült stratégiát,
  • az elfogadott stratégiára alapozva, közreműködik az annak megvalósítását szolgáló akcióterv kidolgozásában, véleményezi és elfogadja az akciótervet,
  • biztosítja a megyei szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,
  • szakmai ajánlásaival segíti a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosító számú projekt, az esetleges egyéb munkaerő-piaci programok végrehajtását, a foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés területén tevékenykedő szervezetek munkáját,
  • segíti a releváns szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek alakulását.